تابلو کنترل :
⋅ قابلیت ذخیره 50 نوع برنامه
⋅ دقت کنترل 1 درصد
⋅ با ترانس ۲۰ ولت Ac کار میکند
⋅ خروجی ایزوله ترانس پالس دارد