در کنار فعالیت های ذکر شده در بخش محصولات شرکت آسیم الکترونیک آمادگی دارد تا با سایر شرکتها و سازمانها در جهت طراحی و توسعه دستگاهای اندازه گیری ، سیستم ها و دستگاهای اتوماسیونی و طراحی و ساخت دستگاهای کنترلی همکاری نماید.