شرکت آسیم الکترونیک در زمینه کنترل هدایت و نظارت بر سیستم ها و سامانه های شناوری نیز فعال می باشد که فعالیت های شرکت به شرح زیر است، راهکارهای مدیریت موتور در زمینه نیروی محرکه کشتی. جمع آوری اطلاعات، نظارت، و سیستم هشدار، سیستم مدیریت پلتفرم، سیستم مدیریت نیرو، سنجش و نظارت سطح مخزن، کنترل پمپ ها و شیرها، سیستم های کنترل از راه دور برای نیروی محرکه کشتی، راه حل های کنترل و نظارت برای فن آوری های زیر آب، سیستم امنیت موتور و نظارت و کنترل کار.