پروژه های انجام شده

ردیف نام و محل پروژه حوزه فعالیت
1 آزمایشگاه میکروبی شرکت تماد ( A تا Z) معماری - میکانیک - برق  ( سال 98 )
2 اتاق توزین و نمونه برداری شرکت پارس دارو  (A تا Z ) معماری - میکانیک - برق  ( سال 98 )
3 سایت LVHV شرکت شیمی دارویی داروپخش معماری -کانال  ( سال 98 )
4 باز سازی سایت خشک 4 شرکت شیمی دارویی داروپخش معماری - کانال ( سال 98 )
5 اجرای لوله کشی استیل شرکت زیست دارو اوربیتال و آرگون (سال 98 )
6 بازسازی سایت قرص- شربت و آبساز شرکت فارما شیمی معماری -کانال -اینترلاک ( سال 98 )
7 سلیت تولید و بسته بندی شرکت پارس دارو معماری - کانال ( سال 98 )
8 سایت آبساز شرکت پارس دارو ( Aتا Z ) معماری -برق -میکانیک ( سال 97 )
9 ساخت و نصب پس یاکس های تمام استیل اکتیو شرکت زیست دارو ساخت -نصب - راه اندازی ( سال 97)
10 انبارها -توزین و سردخانه شرکت آنی درمان معماری ( سال 97 )
11 بازسازی بخش خشک 3 - پلت و تولید شرکت شیمی دارویی معماری -کانال (سال 97 )
12 آزمایشگاه میکروبی شرکت شیمی دارویی ( A تا Z) معماری -کانال -برق (سال 96 )
13 اجرای پروژه کانال شرکت فارما شیمی 4500 مترمربع کانال چهارگوش (سال 96 )
14 شرکت گوهر شفا خرم آباد  تولید -بسته بندی و سالنهای کلین معماری -کانال - برق (سال 96 )
15 سایت تولید پنی سیلین شرکت آفا شیمی معماری -کانال -برق (سال 96 )
16 شرکت سنا فارمد سایت پلت ( A تا Z ) معماری -کانال -برق (سال 96 )

پروژه های جاری

 

  • سایت تولید جدید شرکت شیمی دارویی کرمانشاه
  • اتاق توزین شرکت شیمی دارویی کرمانشاه 
  • باز سازی سایت پلت و شربت شرکت تماد 
  • لیست فوق مربوط به سالهای 96 ال 98 می باشد .